Pentru a depune o ofertă de vânzarea a unui teren agricol aflat în extravilanul comunei Mașloc este necesar să depuneți la Primăria Mașloc, biroul de fond funciar un dosar care să conțină urmatoarele documente:

 • O copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
 • O copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
 • Extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate "Stereografic 1970", în condiţiile în care terenul este intabulat la care se va anexa planul de amplasament și delimitare care a stat la baza intabulării terenului;
 • O copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
 • În caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
 • Certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
 • Modelul cererii privind afişarea ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1A;
 • Modelul ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1B;
 • Alte documente doveditoare, după caz.

În termen de 30 de zile de la afişarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancţiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempţiune care doreşte să îşi exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare transmisă vânzătorului, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1D. Comunicarea acceptării ofertei de vânzare va fi însoţită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor:

 • o copie a BI/CI a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate ori, după caz, a împuternicirii/procurii notariale/delegaţiei şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru reprezentantul legal persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
 • o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;
 • copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea.
 • În cazul în care titularul dreptului de preempţiune înregistrează la primărie acceptarea ofertei de vânzare prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează acceptarea ofertei de vânzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preempţiune şi prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.

 

 OFERTELE DE VÂNZARE TEREN DEPUSE LA PRIMĂRIA MAȘLOC

 

 

 Nr. crt.  Numărul și data ofertei de vânzare  Numele și prenumele Vânzătorului  Perioada de afișare a ofertei
1 1/24.06.2014 Ievri Nicolae 25.06.2014 - 07.08.2014
2 2/05.08.2014 Balaș Ioan 05.08.2014 - 05.09.2014
3 3/07.08.2014 Grozi Vasile 07.08.2014 - 08.09.2014
4 4/07.08.2014 Tomuța Steluța 07.08.2014 - 08.09.2014
5 5/07.08.2014 Tomuța Steluța 07.08.2014 - 08.09.2014
6 6/07.08.2014 Ioți Ioan 07.08.2014 - 08.09.2014
7 7/07.08.2014 Ioți Ioan 07.08.2014 - 08.09.2014
8 8/07.08.2014 Micleuș Tiberiu 07.08.2014 - 08.09.2014
9 9/07.08.2014 Micleuș Tiberiu 07.08.2014 - 08.09.2014
10 10/07.08.2014 Micleuș Tiberiu 07.08.2014 - 08.09.2014
11 11/07.08.2014 Micleuș Tiberiu  07.08.2014 - 08.09.2014
12 12/07.08.2014 Micleuș Tiberiu 07.08.2014 - 08.09.2014
13 13/10.09.2014 Marconi Alin Constantin 10.09.2014 - 14.10.2014
4 14/23.09.2014 Serban Ileana 23.09.2014 - 24.10.2014
15 15/16.10.2014 Mișca Ioan 16.10.2014 - 15.11.2014
16 16/16.10.2014 Păcurariu Aurel 16.10.2014 - 15.11.2014
17 17/16.10.2014 Păcurariu Aurel 16.10.2014 - 15.11.2014
18 18/16.10.2014 Popa Aurel 16.10.2014 - 15.11.2014
19 19/16.10.2014 Dăcilă Daniel 16.10.2014 - 15.11.2014
20 20/20.10.2014 Hălmăjan Florița 21.10.2014 - 19.11.2014
21 21/20.10.2014 Hălmăjan Florița 21.10.2014 - 19.11.2014
22 22/22.10.2014 Jivan Petru 22.10.2014 -  21.11.2014
23 23/22.10.2014 Jivan Petru 22.10.2014 -  21.11.2014
24 24/17.11.2014 Ciur Elena 17.11.2014 - 17.12.2014
25 25/17.11.2014 Ciur Elena 17.11.2014 - 17.12.2014
26 26/17.11.2014 Ciur Elena 17.11.2014 - 17.12.2014
27 27/17.11.2014 Tomuța Elena 17.11.2014 - 17.12.2014
28 28/17.11.2014 Tomuța Elena 17.11.2014 - 17.12.2014
29 29/17.11.2014 Tomuța Elena 17.11.2014 - 17.12.2014
30 30/21.11.2014 Tomuța Steluța  21.11.2014 - 21.12.2014
31 31/25.11.2014 Ievri Nicolae 25.11.2014 - 25.12.2014
32 32/25.11.2014 Ievri Nicolae 25.11.2014 - 25.12.2014
33 33/25.11.2014 Ievri Nicolae 25.11.2014 - 25.12.2014
34 34/25.11.2014 Ievri Nicolae 25.11.2014 - 25.12.2014
35 35/25.11.2014 Chifor Vasile 25.11.2014 - 25.12.2014
36 36/25.11.2014 Chifor Vasile 25.11.2014 - 25.12.2014
37 37/29.01.2015 Găletean Florica 29.01.2015 - 28.02.2015
38 38/26.02.2015 Grigore Veronica 26.02.2015 - 28.03.2015
39 39/05.03.2015 Boiciuc Ana 06.03.2015 - 05.04.2015
40 40/05.03.2015 Boiciuc Ana 06.03.2015 - 05.04.2015
41 41/05.03.2015 Boiciuc Ana 06.03.2015 - 05.04.2015
42 42/05.03.2015 Boiciuc Ana 06.03.2015 - 05.04.2015
43 43/06.03.2015 Costar Elvira-Iuliana/Costar Romeo 06.03.2015 - 05.04.2015
44 44/06.03.2015 Costar Elvira-Iuliana/Costar Romeo 06.03.2015 - 05.04.2015
45 45/06.03.2015 Ursa Ana/Ursa Romulus Flavius Vladut 06.03.2015 - 05.04.2015
46 46/06.03.2015 Ursa Ana/Ursa Romulus Flavius Vladut 06.03.2015 - 05.04.2015
47 47/06.03.2015 Ursa Ana/Ursa Romulus Flavius Vladut 06.03.2015 - 05.04.2015
48 48/06.03.2015 Ursa Ana/Ursa Romulus Flavius Vladut 06.03.2015 - 05.04.2015
49 49/03.04.2015 Nemedi Erzsebet/Nemedi Garvril 03.04.2015 - 03.05.2015
50 50/03.04.2015 Nemedi Erzsebet/Nemedi Garvril 03.04.2015 - 03.05.2015
51 51/03.04.2015 Nemedi Erzsebet/Nemedi Garvril 03.04.2015 - 03.05.2015
52 52/03.04.2015 Nemedi Erzsebet/Nemedi Garvril 03.04.2015 - 03.05.2015
53 53/03.04.2015 Nemedi Erzsebet/Nemedi Garvril 03.04.2015 - 03.05.2015
54 54/03.04.2015 Nemedi Erzsebet/Nemedi Garvril 03.04.2015 - 03.05.2015
55 55/03.04.2015 Nemedi Erzsebet/Nemedi Garvril 03.04.2015 - 03.05.2015
56 56/03.04.2015 Nemedi Erzsebet/Nemedi Garvril 03.04.2015 - 03.05.2015
57 57/03.04.2015 Nemedi Erzsebet/Nemedi Garvril 03.04.2015 - 03.05.2015
58 58/21.04.2015 Ștefănescu Lucreția 21.04.2015 - 21.05.2015
59 59/21.04.2015 Ștefănescu Lucreția 21.04.2015 - 21.05.2015
60 60/21.04.2015 Ștefănescu Lucreția 21.04.2015 - 21.05.2015
61 61/21.04.2015 Ștefănescu Lucreția 21.04.2015 - 21.05.2015
62 62/02.06.2015 Borsos Elena/Fulop Aurora/Pau Eufrosina/Ciupav Maria/Damian Aglaia/ Damian Eugenia 02.06.2015 - 02.07.2015
 63 63/12.06.2015 Iovanovici Radoslav  12.06.2015 - 12.07.2015
64 64/16.06.2015 David Călin - Nicolae 16.06.2015 - 16.07.2015
65 65/16.06.2015 David Călin - Nicolae 16.06.2015 - 16.07.2015
66 66/16.06.2015 David Călin - Nicolae 16.06.2015 - 16.07.2015
67 67/16.06.2015 David Călin - Nicolae 16.06.2015 - 16.07.2015
68 68/16.06.2015 David Călin - Nicolae 16.06.2015 - 16.07.2015

69

69/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
70 70/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
71 71/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
72 72/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
73 73/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
74 74/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
75 75/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
76 76/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
77 77/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
78 78/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
79 79/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
80 80/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
81 81/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
82 82/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
83 83/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
84 84/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
85 85/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
86 86/19.06.2015 Racz Attila 19.06.2015 - 19.07.2015
87 87/26.06.2015 Radu Rodica 26.06.2015 - 26.07.2015
88 88/26.06.2015 Radu Rodica/Radu Lucian Titus 26.06.2015 - 26.07.2015
89 89/26.06.2015 Crăciun Cornelia 26.06.2015 - 26.07.2015
90 90/26.06.2015 Crăciun Cornelia 26.06.2015 - 26.07.2015
91 91/26.06.2015 Crăciun Dorel 26.06.2015 - 26.07.2015
92 92/26.06.2015 Topac Ana/Topak Roxana/Topak Simona/Topak Vasile/ Pfaffenrath Maria 26.06.2015 - 26.07.2015
93 93/06.07.2015 Barbu Carmen Alina 06.07.2015 - 05.08.2015
94 94/07.07.2015 Gidea Puiu Sandu 07.07.2015 - 06.08.2015
95 95/09.07.2015 Onciu Gheorghe 09.07.2015 - 08.08.2015
96 96/09.07.2015 Bogdan Marinela 09.07.2015 - 08.08.2015
97 97/09.07.2015 Bogdan Marinela 09.07.2015 - 08.08.2015
98 98/29.07.2015 Samson Dorel 29.07.2015 - 28.08.2015
99 99/29.07.2015 Pleșiu Ana 29.07.2015 - 28.08.2015
100 100/29.07.2015 Müller Valentin - Dan/ Bernath Terezia 29.07.2015 - 28.08.2015
101 101/29.07.2015 Müller Valentin - Dan/ Bernath Terezia 29.07.2015 - 28.08.2015
102 102/03.08.2015 Balas Ioan/ Balas Reghina 03.08.2015 - 02.09.2015
103 103/06.08.2015 Gafiuc Liviu 06.08.2015 - 05.09.2015
104 104/09.09.2015 Sorocovici Victor/ Sorocovici Ala 09.09.2015 - 09.10.2015
105 105/23.09.2015 Gavriliță Nicolae/ Moroz Ion 23.09.2015 - 23.10.2015
106 106/29.09.2015 Mihai Adrian 29.09.2015 - 30.10.2015
107 107/29.09.2015 Mihai Adrian 29.09.2015 - 30.10.2015
108 108/29.09.2015 Mihai Adrian 29.09.2015 - 30.10.2015
109 109/05.10.2015 Posteucă Ioan/ Posteucă Viorica/ Posteucă Laurențiu-Daniel/ Damian Gabriela 05.10.2015 - 04.11.2015
110 110/05.10.2015 Posteucă Ioan/ Posteucă Viorica/ Posteucă Laurențiu-Daniel/ Damian Gabriela 05.10.2015 - 04.11.2015
111 111/09.10.2015 Lupu Ionel/ Lupu Daniela Violeta 09.10.2015 - 08.11.2015
112 112/09.10.2015 Lupu Ionel/ Lupu Daniela Violeta 09.10.2015 - 08.11.2015
113 113/09.10.2015 Mânzatu-Lupu Manuela 09.10.2015 - 08.11.2015
114 114/23.11.2015 Costea Iacob   23.11.2015 - 23.12.2015 
115 115/23.11.2015 Costea Iacob   23.11.2015 - 23.12.2015
116 116/23.11.2015 Costea Iacob   23.11.2015 - 23.12.2015
117 117/23.11.2015 Costea Iacob  23.11.2015 - 23.12.2015 
118 118/24.12.2015 Cojocaru Domnica 24.12.2015 - 23.01.2016
119 119/24.12.2015 Cojocaru Domnica 24.12.2015 - 23.01.2016
120 120/19.01.2016 Drăgoi Valeria 19.01.2016 - 18.02.2016
121 121/19.01.2016 Drăgoi Valeria 19.01.2016 - 18.02.2016
122 122/19.01.2016 Drăgoi Valeria 19.01.2016 - 18.02.2016
123 123/19.01.2016 Drăgoi Valeria 19.01.2016 - 18.02.2016
124

124/01.03.2016

Drăgoi Valeria 01.03.2016 - 30.03.2016
125 125/01.03.2016 Drăgoi Valeria 01.03.2016 - 30.03.2016
126 126/14.03.2016 Slavița Vasile/ Slavița Irina 14.03.2016 - 13.04.2016
127 127/21.03.2016 S.C. Dulciurile Bucuriei S.R.L. 21.03.2016 - 21.04.2016
128 128/05.04.2016 Gabor Vasile 07.04.2016 - 07.05.2016
129 129/05.04.2016 Gabor Vasile 07.04.2016 - 07.05.2016
130 130/05.04.2016 Gabor Vasile 07.04.2016 - 07.05.2016
131 131/05.04.2016 Gabor Vasile 07.04.2016 - 07.05.2016
132 132/07.05.2016  Stoica Ioan-Octavian-Alexandru  07.04.2016 - 07.05.2016 
133 133/07.05.2016  Stoica Ioan-Octavian-Alexandru  07.04.2016 - 07.05.2016 
134 134/07.05.2016 Ciuntu Oltea/ Șeran Ileana/ Lengher Maria  07.04.2016 - 07.05.2016 
135 135/07.05.2016 Ciuntu Oltea/ Șeran Ileana/ Lengher Maria 07.04.2016 - 07.05.2016 
136 136/13.05.2016 Anochi Steluța Valeria 13.05.2016 - 12.06.2016
137 137/26.05.2016 Ardelean Doca/ Ardelean Vasile Dumitru 26.05.2016 - 25.06.2016
138 138/26.05.2016 Ardelean Doca/ Ardelean Vasile Dumitru 26.05.2016 - 25.06.2016
139 139/26.05.2016 Roșu Ioan 26.05.2016 - 25.06.2016
140 140/26.05.2016 Roșu Ioan 26.05.2016 - 25.06.2016
141 141/26.05.2016 Roșu Ioan 26.05.2016 - 25.06.2016
142 142/03.06.2016   Vanu Aurelia Cornelia Ana 03.06.2016 - 03.07.2016
143 143/03.06.2016  Văduva Vasile  03.06.2016 - 03.07.2016 
144 144/13.06.2016 Tănascu Cornelia/ Tănascu Ioan/ Tănascu Gheorghe 13.06.2016 - 13.07.2016
145 145/13.06.2016 Tănascu Cornelia/ Tănascu Ioan/ Tănascu Gheorghe 13.06.2016 - 13.07.2016
146 146/04.07.2016 Dutciuc Ioan  04.07.2016 - 03.08.2016
147 147/04.07.2016 Costi Mircea  04.07.2016 - 03.08.2016
148 148/04.07.2016 Costi Mircea 04.07.2016 - 03.08.2016
149 149/04.07.2016 Costi Mircea 04.07.2016 - 03.08.2016
150 150/04.07.2016 Costi Mircea  04.07.2016 - 03.08.2016
151 151/04.07.2016 Costi Mircea 04.07.2016 - 03.08.2016
152 152/06.07.2016  Stuwe Franz Josef 06.07.2016 - 05.08.2016
153 153/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 - 05.08.2016
154 154/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 - 05.08.2016
155 155/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 - 05.08.2016
156 156/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 - 05.08.2016
157 157/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 - 05.08.2016
158 158/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 - 05.08.2016
159 159/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 - 05.08.2016
160 160/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 - 05.08.2016
161 161/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 - 05.08.2016
162 162/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 - 05.08.2016
163 163/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 - 05.08.2016
164 164/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 - 05.08.2016
165 165/06.07.2016 Stuwe Franz Josef 06.07.2016 - 05.08.2016
166 166/18.07.2016  Mayer Arthur Nicolae  18.07.2016 - 17.08.2016
167 167/18.07.2016  Mayer Arthur Nicolae  18.07.2016 - 17.08.2016
168 168/18.07.2016  Gheorghe Eva Rozina 18.07.2016 - 17.08.2016
169 169/18.07.2016  Gheorghe Eva Rozina  18.07.2016 - 17.08.2016
170 170/18.07.2016  Gheorghe Eva Rozina 18.07.2016 - 17.08.2016
171 171/25.07.2016 Secoșan Brutus/ Secoșan Maria 25.07.2016 - 24.08.2016
172 172/25.07.2016 Secoșan Brutus/ Secoșan Maria 25.07.2016 - 24.08.2016
173 173/25.07.2016 Secoșan Brutus/ Secoșan Maria 25.07.2016 - 24.08.2016
174 174/25.07.2016 Avramovici Olimpia/ Ianăș Aurelia-Zorița/ Ciovărnache Stela-Letiția 25.07.2016 - 24.08.2016
175 175/25.07.2016 Ioți Sever Florin  25.07.2016 - 24.08.2016
176 176/25.07.2016 Ioți Sever Florin 25.07.2016 - 24.08.2016
177 177/25.07.2016 Ioți Sever Florin  25.07.2016 - 24.08.2016
178 178/25.07.2016 Ioți Ioan  25.07.2016 - 24.08.2016
179 179/25.07.2016 Ioți Ioan  25.07.2016 - 24.08.2016
180 180/25.07.2016 Ciovârnache Ion  25.07.2016 - 24.08.2016
181 181/25.07.2016 Hațegan Cornelia-Marioara/ Grozi Vasile  25.07.2016 - 24.08.2016
182 182/26.07.2016  Paul Vasile  26.07.2016 -  25.08.2016
183 183/26.07.2016  Paul Vasile 26.07.2016 -  25.08.2016 
184 184/26.07.2016  Paul Vasile 26.07.2016 -  25.08.2016 
185 185/29.07.2016 Ferendău Viorica 29.07.2016 - 28.08.2016
186 186/29.07.2016 Ferendău Viorica 29.07.2016 - 28.08.2016
187 187/12.08.2016 Micșa Dora 12.08.2016 - 11.09.2016
188 188/12.08.2016 Mic Aurel-Dorin 12.08.2016 - 11.09.2016
189 189/12.08.2016 Mic Aurel-Dorin 12.08.2016 - 11.09.2016 
190 190/12.08.2016 Mic Aurel-Dorin 12.08.2016 - 11.09.2016 
191 191/12.08.2016 Mic Aurel-Dorin 12.08.2016 - 11.09.2016 
192 192/12.08.2016 Mic Aurel-Dorin 12.08.2016 - 11.09.2016 
193 193/08.09.2016 Bude Ioan  08.09.2016 - 08.10.2016 
194 194/08.09.2016 Bude Ioan 08.09.2016 - 08.10.2016
195 195/08.09.2016 Bude Ioan 08.09.2016 - 08.10.2016
196 196/08.09.2016 Mihu Gabriela-Maria/ Mihu Lucian-Nelu 08.09.2016 - 08.10.2016
197 197/08.09.2016 Mihu Gabriela-Maria/ Mihu Lucian-Nelu  08.09.2016 - 08.10.2016
198 198/08.09.2016 Mihu Gabriela-Maria/ Mihu Lucian-Nelu  08.09.2016 - 08.10.2016
199 199/08.09.2016 Coraș Ardelean/ Coraș Rodica 08.09.2016 - 08.10.2016
200 200/08.09.2016 Coraș Ardelean/ Coraș Rodica  08.09.2016 - 08.10.2016
201 201/08.09.2016 Coraș Ardelean/ Coraș Rodica  08.09.2016 - 08.10.2016
202 202/08.09.2016 Coraș Ardelean/ Coraș Rodica  08.09.2016 - 08.10.2016
203 203/09.09.2016 Ceviker  Mihaela-Gianina  09.09.2016 - 09.10.2016 
204 204/09.09.2016 Ceviker  Mihaela-Gianina  09.09.2016 - 09.10.2016 
205 205/09.09.2016 SC Windowland SRL  09.09.2016 - 09.10.2016
206 206/09.09.2016 SC Windowland SRL  09.10.2016 - 09.10.2016 
207 207/16.09.2016 Moisescu Maria - Silvia/ Moisescu Brutus  16.09.2016 - 16.10.2016
208 208/16.09.2016 Cortenraad Petrus Paulus Josef Maria Helena  16.09.2016 - 16.10.2016
209 209/16.09.2016 Cortenraad Raymond Jacobus Anna  16.09.2016 - 16.10.2016
210 210/16.09.2016  S.C. Jad Agriculture S.R.L. 16.09.2016 - 16.10.2016
211 211/16.09.2016 S.C. Riseco Land S.R.L.  16.09.2016 - 16.10.2016
212 212/16.09.2016 S.C. Romanian Farmland Investments S.R.L.  16.09.2016 - 16.10.2016
213 213/16.09.2016 S.C. Romanian Farmland Investments S.R.L.  16.09.2016 - 16.10.2016
214 214/16.09.2016 S.C. Romanian Farmland Investments S.R.L. 16.09.2016 - 16.10.2016
215 215/16.09.2016 Cortenraad Petrus Paulus Josef Maria Helena  16.09.2016 - 16.10.2016
216 216/16.09.2016 Iovănescu Manasie  16.09.2016 - 16.10.2016
217 217/16.09.2016 Iovănescu Manasie 16.09.2016 - 16.10.2016
218 218/16.09.2016  Marteniuc Vasile 16.09.2016 - 16.10.2016
219 219/16.09.2016 Nicula Doru-Nicolae, Nicula Eleonora  16.09.2016 - 16.10.2016
220 220/16.09.2016 Cristea Rodica-Nuța/ Nicula Eleonora  16.09.2016 - 16.10.2016
221 221/16.09.2016  Cristea Rodica-Nuța/ Nicula Eleonora 16.09.2016 - 16.10.2016
222 222/16.09.2016 Cristea Rodica-Nuța/ Nicula Eleonora  16.09.2016 - 16.10.2016
223 223/16.09.2016 Cristea Rodica-Nuța/ Nicula Eleonora  16.09.2016 - 16.10.2016
224 224/16.09.2016 Cristea Rodica-Nuța/ Nicula Eleonora  16.09.2016 - 16.10.2016
225 225/16.09.2016 Cristea Rodica-Nuța/ Nicula Eleonora  16.09.2016 - 16.10.2016
226 226/16.09.2016 Cristea Rodica-Nuța/ Nicula Eleonora  16.09.2016 - 16.10.2016
227 227/20.09.2016 Crucian Ncolae 20.09.2016 - 20.10.2016
228 228/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
229 229/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
230 230/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
231 231/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
232 232/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
233 233/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
234 234/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
235 235/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
236 236/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
237 237/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
238 238/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
239 239/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
240 240/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
241 241/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
242 242/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
243 243/26.09.2016 Sântean Georgeta/ Sântean Alexandru/ Sântean Ioan 26.09.2016 - 26.10.2016
244 244/28.09.2016 Mesaroș Maria 28.09.2016 - 28.10.2016
245 245/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 - 30.10.2016
246 246/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 - 30.10.2016
247 247/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 - 30.10.2016
248 248/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 - 30.10.2016
249 249/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 - 30.10.2016
250 250/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 - 30.10.2016
251 251/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 - 30.10.2016
252 252/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 - 30.10.2016
253 253/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 - 30.10.2016
254 254/30.09.2016 Dașcău Ioan/ Suciu Maria 30.09.2016 - 30.10.2016
255 255/03.10.2016 Ardelean Dorel-Pavel/ Ardelean Dorina 03.10.2016 - 03.11.2016
256 256/03.10.2016 Ardelean Dorel-Pavel/ Ardelean Dorina 03.10.2016 - 03.11.2016
257 257/03.10.2016 Ardelean Dorel-Pavel/ Ardelean Dorina 03.10.2016 - 03.11.2016
258 258/03.10.2016 Ardelean Dorel-Pavel/ Ardelean Dorina 03.10.2016 - 03.11.2016
259 259/10.10.2016 Tănascu Cornelia/ Tănascu Ioan/ Tănascu Gheorghe 10.10.2016 - 10.11.2016
260 260/26.10.2016 Radu Rodica/ Radu Lucian 26.10.2016 - 25.11.2016
261 261/26.10.2016 Radu Rodica/ Radu Lucian 26.10.2016 - 25.11.2016
262 262/26.10.2016 Radu Rodica/ Radu Lucian 26.10.2016 - 25.11.2016
263 263/26.10.2016 Radu Rodica 26.10.2016 - 25.11.2016
264 264/26.10.2016 Radu Rodica 26.10.2016 - 25.11.2016
265 265/26.10.2016 Ciovârnache Ion 26.10.2016 - 25.11.2016
266 266/01.11.2016 Vătafu Dorina 01.11.2016 - 01.12.2016
267 267/01.11.2016 Vătafu Dorina 01.11.2016 - 01.12.2016
268 268/10.11.2016 Vătafu Dorina 10.11.2016 -10.12.2016
269 269/14.11.2016 Cotrău Angela/ Cotrău Aron 14.11.2016 - 14.12.2016
270 270/14.11.2016 Cotrău Angela/ Cotrău Aron 14.11.2016 - 14.12.2016
271 271/16.11.2016 Bircea Ramona-Ioana 16.11.2016 - 16.12.2016
272 272/16.11.2016 Bircea Ramona-Ioana 16.11.2016 - 16.12.2016
273 273/18.11.2016 Ursa Ana / Ursa Romulus-Flavius-Vlăduț 18.11.2016 - 18.12.2016
274 274/18.11.2016 Giurgiuman Mariana/ Giurgiuman Daniela 18.11.2016 - 18.12.2016
275 275/28.11.2016 Grigore Veronica/ Badea Dobrina/ Mitroi Ioan/ Oprița Gheorghe 28.11.2016 - 28.12.2016
276 276/07.12.2016 Sorocovici Victor 07.12.2016 - 07.01.2017
277 277/12.01.2017 - 12.01.2017 - 12.02.2017
278 278/12.01.2017 - 12.01.2017 - 12.02.2017
279 279/12.01.2017 - 12.01.2017 - 12.02.2017
280 280/12.01.2017 - 12.01.2017 - 12.02.2017
281 281/12.01.2017 - 12.01.2017 - 12.02.2017
282 282/12.01.2017 - 12.01.2017 - 12.02.2017
283 283/12.01.2017 - 12.01.2017 - 12.02.2017
284 284/30.01.2017 Picec Gheorghe 30.01.2017 - 01.03.2017
285 285/30.01.2017 Picec Gheorghe 30.01.2017 - 01.03.2017
286 286/30.01.2017 Picec Gheorghe 30.01.2017 - 01.03.2017
287 287/06.02.2017 Păunoiu Cosmin-Vasile 06.02.2017 - 08.03.2017
288 288/06.02.2017 Păunoiu Cosmin-Vasile 06.02.2017 - 08.03.2017
289 289/06.02.2017 Novacoviciu Dan-Emil/ Sipoș Eugenia 06.02.2017 - 08.03.2017
290 290/06.02.2017 Novacoviciu Dan-Emil/ Sipoș Eugenia 06.02.2017 - 08.03.2017
291 291/06.02.2017 Novacoviciu Dan-Emil/ Sipoș Eugenia 06.02.2017 - 08.03.2017
292 292/06.02.2017 Novacoviciu Dan-Emil/ Sipoș Eugenia 06.02.2017 - 08.03.2017
293 293/07.02.2017 Novacoviciu Dan-Emil/ Sipoș Eugenia 07.02.2017 - 09.03.2017
294 294/13.02.2017 Radu Rodica/ Radu Lucian Titus 13.02.2017 - 15.03.2017
295 295/13.02.2017 Radu Rodica 13.02.2017 - 15.03.2017
296 296/13.02.2017 Crăciun Cornelia 13.02.2017 - 15.03.2017
297 297/13.02.2017 Crăciun Cornelia 13.02.2017 - 15.03.2017
298 298/16.02.2017 Conea Augustin/ Conea Rodica 16.02.2017 - 18.03.2017
299 299/16.02.2017 Conea Augustin/ Conea Rodica 16.02.2017 - 18.03.2017
300 300/16.02.2017 Conea Augustin/ Conea Rodica 16.02.2017 - 18.03.2017
301 301/16.02.2017 Conea Augustin/ Conea Rodica 16.02.2017 - 18.03.2017
302 302/23.02.2017 Iovescu Lidia 23.02.2017 - 25.03.2017
303 303/23.02.2017 Iovescu Lidia 23.02.2017 - 25.03.2017
304    
305    
306    
307 307/10.03.2017 Nicla Doru Nicolae/ Nicula Eleonora 10.03.2017 - 09.04.2017
308 308/10.03.2017 Nicla Doru Nicolae/ Nicula Eleonora  10.03.2017 - 09.04.2017 
309 309/10.03.2017 Radu Rodica 10.03.2017 - 09.04.2017
310 310/10.03.2017 Terbancea Teodor 10.03.2017 - 09.04.2017
311 311/10.03.2017 Șandru Olimpia 10.03.2017 - 09.04.2017
312 312/10.03.2017 Șandru Ion 10.03.2017 - 09.04.2017
313 313/10.03.2017 Șandru Ion 10.03.2017 - 09.04.2017
314 314/10.03/2017 Șandru Ion 10.03.2017 - 09.04.2017
315 315/13.03.2017 Husăsan Constantin 13.03.2017 - 12.04.2017
316 316/13.03.2017 Husăsan Constantin  13.03.2017 - 12.04.2017 
317 317/20.03.2017 Bociort Maria/ Popa Eugenia 20.03.2017 - 19.04.2017
318 318/20.03.2017 Bociort Maria/ Popa Eugenia 20.03.2017 - 19.04.2017
319 319/20.03.2017 Bociort Maria/ Popa Eugenia 20.03.2017 - 19.04.2017
320 320/20.03.2017 Bociort Maria/ Popa Eugenia 20.03.2017 - 19.04.2017
321 321/20.03.2017 Bociort Maria/ Popa Eugenia 20.03.2017 - 19.04.2017
322 322/20.03.2017 Bociort Maria/ Popa Eugenia 20.03.2017 - 19.04.2017
323 323/20.03.2017 Ciovârnache Ion 20.03.2017 - 19.04.2017
324 324/20.03.2017 Ianăș Aurelia-Zorița/ Ciovârnache Stela-Letiția 20.03.2017 - 19.04.2017
325 325/20.03.2017 Ianăș Aurelia-Zorița/ Ciovârnache Stela-Letiția 20.03.2017 - 19.04.2017
326 326/23.03.2017 Spătariu Petru/ Spătaru Brutus 23.03.2017 - 22.04.2017
327 327/28.03.2017 Mareș Teodora Rodica/ Mareș Alexandru 28.03.2017 - 27.04.2017
328 328/28.03.2017 Tomuța Steluța 28.03.2017 - 27.04.2017
329 329/28.03.2017 Tomuța Steluța 28.03.2017 - 27.04.2017
330 330/28.03.2017 Tomuța Steluța 28.03.2017 - 27.04.2017